donderdag, juli 20, 2006

Identiteitskaart van de 15 DecemberBeweging


(Missie en visie)

Geboren uit de strijd tegen het Generatiepact

De eensgezindheid in werkgeverskringen en in de politieke wereld over het ‘langer doen werken’ is op grote oppositie gebotst. Niet in het parlement. Maar in de bedrijven en op de kantoren. Gedragen door de georganiseerde vakbeweging.

“Tussen de vakbondsbasis en de Wetstraat gaapt een kloof. Eén die misschien het politieke samenspel dieper bedreigt dan destijds de ‘kloof met de burger’. Omdat de georganiseerde arbeidersbeweging de kant van het (werk)volk kiest en de weg verlaat waarover een politieke consensus bestaat.” (De Morgen 23/11/05).

De vaststelling van deze kloof, en de conclusie dat er een politieke thuis moet worden gemaakt voor deze oppositie, wordt verwoord in het Manifest van de 15 DecemberBeweging. Dit Manifest is het charter van de Beweging, het bepaalt de missie ervan en de visie erachter. 49 vakbondssecretarissen en -afgevaardigden en verantwoordelijken van sociale en culturele bewegingen zijn er de eerste ondertekenaars van.

(Situering)

Ter linkerzijde van de sociaal-democratische partijen

Het Manifest situeert het Generatiepact in de reeks antisociale maatregelen van de Europese Unie en van de Europese regeringen. Het verwijst naar de Lissabonakkoorden. Tien van de vijftien ondertekenaars van die akkoorden waren sociaal-democratische regeringsleiders. Het Manifest besluit: ‘Voor wie de weg van Lissabon uitgaat, is er geen weg terug’.

De 15 DecemberBeweging situeert zich om die reden links van de Sp.a/PS en het politieke centrum. Tegelijk streeft zij naar dialoog met alle progressieven.

(Organisatievorm)

Een politieke beweging

De 15 DecemberBeweging is geen politieke partij, maar wel een politieke beweging die een aantal sociale en democratische thema’s wenst te realiseren. Zo’n beweging veronderstelt geen eenheid rond een geheel maatschappijproject, maar wil een aantal concrete punten van een gemeenschappelijk sociaal programma afdwingen.

… van mensen met een verantwoordelijkheid…

De 15 DecemberBeweging is een beweging van mensen met een verantwoordelijkheid: mensen met een positie en een achterban in de vakbonden, in de socio-culturele wereld, in de onderwijswereld, in de vredesbeweging en bij de andersglobalisten.

De beweging werkt met individuele engagementen. Ze is geen amalgaam van allerlei groepen en niemand is lid als vertegenwoordiger van deze of gene organisatie of partij. De ervaring leert dat initiatieven die ‘de kleinste gemene deler’ willen zijn van verschillende partijen en organisaties, verzanden in oeverloos gekibbel en steriele discussies.

…en met een syndicale ruggengraat

De vakbeweging is de breedste sociale organisatie en een instrument om sociale maatregelen af te dwingen. De 15 DecemberBeweging berust om die redenen op een sterke syndicale pijler en streeft ernaar daarbij te werken in eenheid tussen ACV, ABVV en ACLVB.

(Actievormen)

Een beweging gericht op sociale actie…

Verkiezingen zijn belangrijk maar ze vormen noch het eerste, noch het enige actieterrein van de 15 DecemberBeweging. De sociale bescherming en de democratische ruimte werd afgedwongen door sociale strijd: het recht op vakbeweging, het stakingsrecht, de sociale wetgeving, het stemrecht, het principe van gelijk loon voor gelijk werk, de sociale zekerheid… kwamen er maar onder druk van sociale actie. De 15 DecemberBeweging richt zich in de eerste plaats op die sociale actie: niet alleen via de grote bewegingen en betogingen maar ook via diverse kleine initiatieven, zonder daarbij andere politieke drukkingsmiddelen te verwaarlozen.

Ook om extreemrechts te stoppen, zal links iets moeten betekenen op de werkvloer, in de wijken, in de volkscafé’s. Dat betekent: ervaringen van strijd delen, initiatieven op touw zetten, mensen bewustmaken en mobiliseren, teneinde bescherming te bieden tegen de allesoverheersende markt en concurrentie.

… en gericht op de lange termijn

De Lissabonakkoorden schrijven zich in in een proces van lange termijn. Het Generatiepact of het Competitiviteitspact ‘zijn maar een begin’. Nieuwe strijdbewegingen zullen zich ontwikkelen, ook grensoverschrijdend. Meer en meer mensen zullen op zoek gaan naar een ‘politieke thuis’.

Het is niet uitgesloten dat uit de 15 DecemberBeweging op termijn een electoraal initiatief zal groeien. Maar dat kost de nodige tijd. Een vroegrijp electoraal initiatief dat op een mislukking uitloopt, zoals in het verleden nog is gebeurd, zou de beweging hypothekeren. Zich nu al wagen aan een dergelijk initiatief voor de verkiezingen van 2007 is daarom voorbarig.

(Actiedomein)

Een nationale beweging met een internationaal perspectief

In de patronale en politieke wereld gaan stemmen op om de sociale zekerheid te privatiseren met steun van de EU, en om arbeid en sociale zekerheid te ‘regionaliseren’. Dat kan een beslissende stap zijn naar de splitsing van het land. Die splitsing zal niemand ten goede komen, tenzij de allerrijksten. We moeten integendeel werken in internationalistisch perspectief.

De 15 DecemberBeweging streeft ernaar een nationale beweging op te zetten om het tij te keren. Eenheid is een kostbaar goed in de sociale beweging. Mannen en vrouwen. Oud en jong. Belgen en migranten. ACV’ers, ABVV’ers en ACLVB’ers. Werkenden en werkzoekenden. Vlamingen, Walen en Brusselaars.

Korte Identiteitskaart van de 15 DecemberBeweging

1. een doe-beweging, ontstaan uit en verankerd in de strijd

2. een beweging ter linkerzijde van de sociaal-democratische partijen

3. een politieke beweging

4. een beweging van mensen met verantwoordelijkheid en indviduele engagementen

5. een beweging met vakbondsmensen als ruggengraat

6. een beweging gericht op sociale actie

7. een beweging gericht op de lange termijn

8. een nationale beweging met een internationaal perspectief


(24 juni 2006)