zondag, mei 14, 2006

Manifest van de 15 december beweging

Op 15 december 2005 stemde de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het generatiepact. Premier Guy Verhofstadt noemde dat pact ‘de grootste politieke prestatie uit 2005’. Slechts 4 kamerleden – allen van Ecolo - stemden tegen. Alle kamerleden van de VLD én van de Sp.a stemden voor. De CD&V onthield zich, maar ondertekende in de Vlaamse regering wel de concrete maatregelen om het generatiepact door te voeren. Het Vlaams Belang verklaarde: ‘Wat de regering vandaag doet, zijn peanuts. Het gaat niet ver genoeg en het is niet grondig genoeg’.

Op 15 december werd de stem van de vakbonden en van hun 2,8 miljoen leden, die zich met man en macht tegen het generatiepact verzetten, niet gehoord. De politieke wereld zette de vakbeweging buitenspel. Dat de liberalen het generatiepact doordrukten, is niet verwonderlijk. Grote moeite hebben wij voornamelijk met de houding van de socialistische partijen. De vakbeweging werd door hen als ‘conservatief’ afgeschilderd. Het recht op stakingsposten en het afzetten van industrieterreinen als ‘onredelijk’. En intussen draaide in de media de hetze tegen de vakbonden op volle toeren. Rechters legden dwangsommen op tegen de staking. Kortom, men wil de macht van de vakbonden breken.

Op 15 december hebben alle traditionele partijen een belangrijke stap gezet om onze samenleving op Amerikaanse leest te schoeien. 15 december is de start voor het doorvoeren van de Lissabon-akkoorden in ons land. In Lissabon beslisten de 15 regeringsleiders van de Europese Unie over de manier om van Europa ‘de meest competitieve economie van de wereld’ te maken. Daarbij worden mensen met een gewoon inkomen geviseerd. De sociale klok wordt teruggedraaid en democratische rechten staan onder druk. Voor wie de weg van Lissabon uitgaat, is er geen weg terug. Na het ‘generatiepact’ staat vandaag het ‘competitiviteitspact’ op stapel. Minister Frank Vandenbroucke verklaarde: ‘Dat dit het eindpunt is van noodzakelijke hervormingen, is een fatale vergissing. Het werk moet nog beginnen.’ De traditionele partijen kiezen voor een neoliberaal beleid - zoals de uitvoering van de Lissabon-akkoorden – dat ten dienste staat van de transnationale ondernemingen en dat ‘de rijken rijker en de anderen armer’ maakt.

Zo wordt uiterst rechts slapend rijk. Het is duidelijk dat de traditionele partijen niet in staat zijn aan uiterst rechts een halt toe te roepen. Vaak vinden zij dat de remedie erin bestaat de oplossingen van uiterst rechts tot de hunne te maken.

Er is een andere politiek nodig. Een linkse politiek. Een politiek voor volwaardige arbeid, betaalbare huisvesting, gratis onderwijs en een sterke sociale zekerheid. Voor fatsoenlijke inkomens en voor wettelijk gelimiteerde lonen voor topmanagers. Voor een belasting op de grote vermogens. Voor de bescherming van de democratische rechten. Dat is een positief antwoord: zowel op het Amerikaanse model als op het valse antwoord van het Vlaams Belang. Het is een politiek van eenheid tussen Vlamingen, Walen en Brusselaars, tussen autochtonen en allochtonen, voor een rechtvaardige en sociale maatschappij, voor een solidaire wereld.

Veel mensen zijn op zoek naar een politieke thuis. Deze mensen vinden wij terug als leden, afgevaardigden of secretarissen in de vakbonden en in de sociale en culturele organisaties en ook in de onderwijswereld en bij de andersglobalisten. Daarom starten wij een beweging voor deze andere politiek.

Als eerste stap in de uitbouw van deze politieke beweging, tekenen wij, mensen met een verantwoordelijkheid in bovenstaande organisaties, dit manifest.

Wij roepen andere verantwoordelijken op zich bij ons aan te sluiten.

Initiatiefnemers

Beckers Guy -- secretaris ACLVB Vlaams Brabant
Bernard Marc -- delegee BBTK AMP Antwerpen
Boelanders Ronny -- delegee AC ABVV Borealis
Bruggeman Lydia -- vormingswerkster ABVV Scheldeland
Chagoll Lydia -- cineaste, Auschwitz - stichting
Croonenborghs Kris -- secretaris Voeding ABVV, Mechelen
De Koninck Jean Pierre -- delegee BTB, DHL Express, Ternat
De Laere Rudy -- Gew. secretaris ACOD overheidsdiensten
De Laet Anne -- vormingswerkster AC
Debunne Georges -- voormalig voorzitter ABVV
Demuynck Marc -- secretaris CMB West Vlaanderen
Desmedt Luc -- Directeur Humanistisch - Vrijzinnige Vereniging
Desmet Filip -- delegee Textielcentrale ABVV, Dewitte Holding, Lauwe
Dierick Joost -- hoofdafbev. ACV Metaal Betafence
Dirkx Erik -- woordvoerder ABVV Degussa, Antwerpen
Dries Koen -- secretaris LBC – NVK, Vilvoorde
Franssen Hugo -- uitgever EPO
Franssen Lieve -- Brecht – Eisler – koor
Hanssens Jorn -- woordvoerder LBC-NVK Aviapartner, Zaventem
Hens Stan -- Gew. Secretaris BBTK Kempen
Heyrman Gui -- secretaris CMB Vlaams Brabant
Jaenen Gaby -- secretaris Algemene Centrale Limburg
Jans Liliane -- stafmedewerkster ACOD Overheidsdiensten
Kluysse Krist -- secretaris ACOD-Vlig RVA
Merckx Kristien -- secretaris BBTK Antwerpen
Meuleman Bart -- vorser KUL
Peeraer Kris -- delegee BBTK, DHL Global Forwarding, Brucargo
Reynders Kristien -- delegee BBTK, GVT Vesta St. Niklaas
Reynders Rob -- adjunct-secretaris BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde
Sohier Rudy -- ex-delegee CMB FCI Mechelen
Sontrop Erik -- lid OR, ABVV Monsanto
Spriet Georges -- secretaris vzw Vrede
Staal Jan -- secretaris Alg. Centrale Limburg
Stappaerts Frank -- het Vrije Woord - schoolafgevaardigde ACOD onderwijs
Stevens Francis -- adjunct-secretaris BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde
Van Dael Kris -- delegee AC Total Fina, Antwerpen
Van Der Smissen Eric -- secretaris BBTK BHV
Van Hunskerken Herman -- delegee AC Monsanto, Antwerpen
Van Meirvenne Jan -- delegee CMB Caterpillar Grimbergen
Vanbrabandt Ingrid -- Federale coördinatrice ACOD RVA
Vande Voorde Robert -- onafhankelijk OCMW-raadslid Mol, bruggepensioneerde delegee SCK
Vandenbosch Connie -- delegee BBTK DHL Aviation, Zaventem
Vandeputte Jan -- voorzitter ACOD RVA
Vandermeiren Ludwig -- Gew. Secretaris BBTK Kortrijk
Vandeweyer Luc -- BBTK AMP Antwerpen
Vermeersch Hendrik -- secretaris BBTK BHV
Vossen Mario -- delegee AC ABVV, Pregis
Vuchelen Thierry -- secretaris ACLVB Vlaams Brabant
Willems Benny -- secretaris BBTK AntwerpenIdentiteitskaart van de 15 DecemberBeweging


(Missie en visie)

Geboren uit de strijd tegen het Generatiepact

De eensgezindheid in werkgeverskringen en in de politieke wereld over het ‘langer doen werken’ is op grote oppositie gebotst. Niet in het parlement. Maar in de bedrijven en op de kantoren. Gedragen door de georganiseerde vakbeweging.

“Tussen de vakbondsbasis en de Wetstraat gaapt een kloof. Eén die misschien het politieke samenspel dieper bedreigt dan destijds de ‘kloof met de burger’. Omdat de georganiseerde arbeidersbeweging de kant van het (werk)volk kiest en de weg verlaat waarover een politieke consensus bestaat.” (De Morgen 23/11/05).

De vaststelling van deze kloof, en de conclusie dat er een politieke thuis moet worden gemaakt voor deze oppositie, wordt verwoord in het Manifest van de 15 DecemberBeweging. Dit Manifest is het charter van de Beweging, het bepaalt de missie ervan en de visie erachter. 49 vakbondssecretarissen en -afgevaardigden en verantwoordelijken van sociale en culturele bewegingen zijn er de eerste ondertekenaars van.

(Situering)

Ter linkerzijde van de sociaal-democratische partijen

Het Manifest situeert het Generatiepact in de reeks antisociale maatregelen van de Europese Unie en van de Europese regeringen. Het verwijst naar de Lissabonakkoorden. Tien van de vijftien ondertekenaars van die akkoorden waren sociaal-democratische regeringsleiders. Het Manifest besluit: ‘Voor wie de weg van Lissabon uitgaat, is er geen weg terug’.

De 15 DecemberBeweging situeert zich om die reden links van de Sp.a/PS en het politieke centrum. Tegelijk streeft zij naar dialoog met alle progressieven.

(Organisatievorm)

Een politieke beweging

De 15 DecemberBeweging is geen politieke partij, maar wel een politieke beweging die een aantal sociale en democratische thema’s wenst te realiseren. Zo’n beweging veronderstelt geen eenheid rond een geheel maatschappijproject, maar wil een aantal concrete punten van een gemeenschappelijk sociaal programma afdwingen.

… van mensen met een verantwoordelijkheid…

De 15 DecemberBeweging is een beweging van mensen met een verantwoordelijkheid: mensen met een positie en een achterban in de vakbonden, in de socio-culturele wereld, in de onderwijswereld, in de vredesbeweging en bij de andersglobalisten.

De beweging werkt met individuele engagementen. Ze is geen amalgaam van allerlei groepen en niemand is lid als vertegenwoordiger van deze of gene organisatie of partij. De ervaring leert dat initiatieven die ‘de kleinste gemene deler’ willen zijn van verschillende partijen en organisaties, verzanden in oeverloos gekibbel en steriele discussies.

…en met een syndicale ruggengraat

De vakbeweging is de breedste sociale organisatie en een instrument om sociale maatregelen af te dwingen. De 15 DecemberBeweging berust om die redenen op een sterke syndicale pijler en streeft ernaar daarbij te werken in eenheid tussen ACV, ABVV en ACLVB.

(Actievormen)

Een beweging gericht op sociale actie…

Verkiezingen zijn belangrijk maar ze vormen noch het eerste, noch het enige actieterrein van de 15 DecemberBeweging. De sociale bescherming en de democratische ruimte werd afgedwongen door sociale strijd: het recht op vakbeweging, het stakingsrecht, de sociale wetgeving, het stemrecht, het principe van gelijk loon voor gelijk werk, de sociale zekerheid… kwamen er maar onder druk van sociale actie. De 15 DecemberBeweging richt zich in de eerste plaats op die sociale actie: niet alleen via de grote bewegingen en betogingen maar ook via diverse kleine initiatieven, zonder daarbij andere politieke drukkingsmiddelen te verwaarlozen.

Ook om extreemrechts te stoppen, zal links iets moeten betekenen op de werkvloer, in de wijken, in de volkscafé’s. Dat betekent: ervaringen van strijd delen, initiatieven op touw zetten, mensen bewustmaken en mobiliseren, teneinde bescherming te bieden tegen de allesoverheersende markt en concurrentie.

… en gericht op de lange termijn

De Lissabonakkoorden schrijven zich in in een proces van lange termijn. Het Generatiepact of het Competitiviteitspact ‘zijn maar een begin’. Nieuwe strijdbewegingen zullen zich ontwikkelen, ook grensoverschrijdend. Meer en meer mensen zullen op zoek gaan naar een ‘politieke thuis’.

Het is niet uitgesloten dat uit de 15 DecemberBeweging op termijn een electoraal initiatief zal groeien. Maar dat kost de nodige tijd. Een vroegrijp electoraal initiatief dat op een mislukking uitloopt, zoals in het verleden nog is gebeurd, zou de beweging hypothekeren. Zich nu al wagen aan een dergelijk initiatief voor de verkiezingen van 2007 is daarom voorbarig.

(Actiedomein)

Een nationale beweging met een internationaal perspectief

In de patronale en politieke wereld gaan stemmen op om de sociale zekerheid te privatiseren met steun van de EU, en om arbeid en sociale zekerheid te ‘regionaliseren’. Dat kan een beslissende stap zijn naar de splitsing van het land. Die splitsing zal niemand ten goede komen, tenzij de allerrijksten. We moeten integendeel werken in internationalistisch perspectief.

De 15 DecemberBeweging streeft ernaar een nationale beweging op te zetten om het tij te keren. Eenheid is een kostbaar goed in de sociale beweging. Mannen en vrouwen. Oud en jong. Belgen en migranten. ACV’ers, ABVV’ers en ACLVB’ers. Werkenden en werkzoekenden. Vlamingen, Walen en Brusselaars.

Korte Identiteitskaart van de 15 DecemberBeweging

1. een doe-beweging, ontstaan uit en verankerd in de strijd

2. een beweging ter linkerzijde van de sociaal-democratische partijen

3. een politieke beweging

4. een beweging van mensen met verantwoordelijkheid en indviduele engagementen

5. een beweging met vakbondsmensen als ruggengraat

6. een beweging gericht op sociale actie

7. een beweging gericht op de lange termijn

8. een nationale beweging met een internationaal perspectief